Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

gdpr

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Λόγου Παίγνιον ενημερώνει διά του παρόντος ότι συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει σε ψηφιακή μορφή στοιχεία προσωπικών δεδομένων. Η συλλογή, η επεξεργασία και η ψηφιακή αποθήκευση των παραπάνω στοιχείων θα γίνεται μόνο από την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Λόγου Παίγνιον, με αποκλειστικό σκοπό την αποστολή ενημερωτικού, εκπαιδευτικού και προωθητικού υλικού, αναφορικά με τις δράσεις πολιτιστικής εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας που διοργανώνει η εταιρεία για παιδιά και για ενήλικες. Η ενημέρωση θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δεν αφορά κανέναν άλλο σκοπό επεξεργασίας.

Μπορείτε να ασκήσετε κατά περίπτωση, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας αυτών προς μεταφορά σε άλλο Υπεύθυνο ή Εκτελούντα Επεξεργασία αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Λόγου Παίγνιον (Καραϊσκάκη 28, 10554 Αθήνα) ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@logoupaignion.com

Σημαντική σημείωση: Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Λόγου Παίγνιον θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη αυτού, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματος σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016).